Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані: проблеми практичного застосування

Запровадження системи електронного декларування, введення обов’язку повідомляти про суттєві зміни у майновому стані та відповідальності за порушення цього обов’язку покликані стати одним з ефективних механізмів боротьби з корупцією в Україні. Як показує практика, часто порушення законодавства в частині повідомлення про суттєві зміни в майновому стані пов’язані не з бажанням суб’єктів декларування уникнути оприлюднення статків, а з недосконалістю правового регулювання та недостатньою поінформованістю зобов’язаних осіб щодо порядку такого повідомлення. Розглянемо приклад повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, які виникли у зв’язку з нарахуванням заробітної плати. Так, частиною другою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

Перша проблема, з якою стикаються суб’єкти декларування, це законодавча невизначеність поняття «дохід» для цілей застосування частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції». На законодавчому рівні не визначено, чи повинна повідомлятися інформація про отримання заробітної плати, якщо сума отриманої заробітної плати менша ніж 50 прожиткових мінімумів, але з додаванням суми всіх податків і зборів, утриманих роботодавцем як податковим агентом, така сума є більшою ніж 50 прожиткових мінімумів.

В законі України «Про запобігання корупції» законодавець використовує поняття «отриманий дохід» в статтях, які регулюють порядок повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування. В рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, яким затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, містяться роз’яснення про те, що дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється. З чого суб’єкти декларування часто роблять висновок, що повідомляти про суттєві зміни в майновому стані необхідно лише тоді, коли фактично отримана сума заробітної плати перевищує 50 прожиткових мінімумів, не враховуючи при цьому суми відрахованих податків та інших обов’язкових платежів. Але Національне агентство з питань запобігання корупції виходить з того, що отриманням доходу в розумінні положень ст.52 Закону України «Про запобігання корупції» є вся сума нарахованої заробітної плати з урахуванням сум попередньо відрахованих податків і зборів, а не фактично отримана суб’єктом декларування сума. Недоліком такого підходу до визначення поняття суттєвої зміни у майновому стані є те, що суб’єкт декларування може навіть не знати про розміри утримань із заробітної плати в момент її отримання. Враховуючи вказаний факт варто звертати увагу на те, що при вирішенні судом питання про наявність в діях особи складу адміністративного корупційного правопорушення, крім іншого, необхідно враховувати наявність суб’єктивної сторони даного правопорушення, яка, виходячи із визначення поняття корупційного правопорушення, викладеного в ч.1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», завжди характеризується умисною формою вини. Корупційні правопорушення, зокрема, правопорушення, передбачене ч.2 ст. 172-6 КУпАП, може бути вчинено лише умисно.